Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

·         İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”), NUH YAŞAR METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

 

·         Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

 

 

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

 

·         Şirket, internet sitesi ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir.

·         Şirketin açık adresi “ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD. NO:27 MELİKGAZİ/KAYSERİ” Vergi No: 6320372517’dir. KVKK açısından Şirket “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

 

·         Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya Şirket ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

 

·         Vermekte olduğumuz ticari hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda toplanan mezkûr kişisel veriler KVKK’nın ilgili maddesi çerçevesinde işlenmektedir.

 

·         Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

           

                                                                            

1.      Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

2.      Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

 

3.      Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

 

4.      İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

5.      Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

6.      Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak

 

·         Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla; kişisel verilerinizin (isim- soyisim, adres, unvan, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, kimlik, sosyal medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı lokasyon verileri) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istinaden şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

 

 

Hakkınızda Hangi Kişisel Verileri Hangi Yollarla Topluyoruz?

·         Doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.

 

·         Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: Şirketin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, grup şirketimiz olan NYO İTHALAT İHRACAT VE İÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler.

 

·         Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirketimizin bayiileri, fabrikaları, çağrı merkezi, Şirket ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, www.nuhyasar.com.tr, www.nyo.com.tr ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

 

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

 

·         Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi   olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK m. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Grup şirketimiz olan NYO İTHALAT İHRACAT VE İÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar, iş ortaklarımız, teknoloji hizmet sağlayıcıları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

Haklarınız Nelerdir?

 

·         Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Aksi halde, sistemlerimizde tuttuğumuz verilerdeki yanlışlıklardan sorumlu olmayacağımızı bildiririz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

a)      işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

·         Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.nuhyasar.com.tr ve www.nyo.com.tr internet sitemizde yer alan başvuru formu (link eklenecek) linkinden ulaşabileceğiniz başvuru formu ile yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

 

             Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

a)       Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CAD. NO:27 MELİKGAZİ/KAYSERİ” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,

b)      Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,

c)       Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin( kep adresi yazılacak) e-posta adresine iletebilirsiniz,

d)      Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden (kep adresi yazılacak )e-posta adresine iletebilirsiniz

e)       Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

 

·         Kullanıcı/Kullanıcılar/Veri Paylaşan Kişiler, Şirketimiz web sitesinde veya fiziki ortamlarında Kişisel Veri Koruma Kanunu tahtında işlem yapmadan önce Şirketimiz web sitesinde yer alan ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metnini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan/fiziki olarak sağlanan içeriklerin ve Şirketimize ait tüm elektronik/fiziki ortam ve bilgisayar/arşiv kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.